دامداري به روش نوين
 
نويسندگان
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است

 1 -ساختن و پيراستن گله: حذف ميشهاي مسن، پستان معيـوب و دنـدان شكـسته و قـصر و جـايگزين نمـودن آن هـا بـا ميشهاي سالم  2 -خريد دام داشتي: با توجه به استطاعت مالي بهترين ها را بخريد . ميش هاي سالم با پ اها و دندانها و پـستان خـوب ، نژادي را بخريد كه وضع آب و هوا و مراتع و نوع علوفه محـل پـرورش آن نظيـر منطقـه شـما باشد. در انتخاب قوچ نهايت دقت را داشته باشيد و هميشه گوسفندان جـوان يـك دسـت و بـا ظاهري شبيه به هم را تهيه نماييد.  3 -آماده سازي گله براي جفتگيري: واكسيناسيون بر عليه بيماري هاي ميكروبي و ويروسي و خورانيدن داروهاي ضد انگل داخلـي (حلقوي و كپك) با هماهنگي ادارات دامپزشكي منطقه و اگر در پشم گوسـفند كنـه موجـود بود اصطبل و گوسفندان با پودرهاي كنه كش طبـق دسـتور العمـل كارخانـه سـازنده سمپاشـي كنيد.  فلاشينگ: حدود دو تا سه هفته قبل از جفتگيري گله را در مرتع سـبز و عـالي بچرانيـد و اگـر مرتع سبز نداريد روزانه 100 – 250 گرم جو به مدت 21 روز به اين قوچ ها و مـيش هـا بدهيـد در اين صورت نرخ برهزايي افزايش مي يابد. شماره زني و يا رنگ آميزي گله جهـت بررسـي  عملكرد دامهاي گله ضروري است.  4 -قوچ اندازي: رها كردن قوچ در گله در سه دوره فحلـي (هـر دوره فحلـي در گوسـفند و بـز 17 روز و سـه دوره مي شود 51 روزه) و بعد از آن رها كردن قوچ وازكتومي يا داراي سـينه بنـد آغـشته بـه رنـگ جهـت تـشخيص و حـذف مـيش هـاي قـصر . يـك قـوچ را حـداكثر بـه 30 راس مـيش اختصاص دهيد.  5 -تغذيه گوسفندان داشتي در آغل زمستاني: اين گوسفندان بايد طوري تغذيه شوند كه بـدون ايـن كـه محـصولي بدهنـد يـا خيلـي لاغـر و بي طاقت گردند زمستان را گذرانده و به بهـار برسـند در ايـن گونـه گلـه هـا روزانـ ه 500 گـرم يونجه و 500 گرم كاه و يا محصولات فرعي زراعي يـا بـاغي بـراي هـر راس گوسـفند كـافي خواهد بود.  6 -جيره تقويتي در دوره آبستني و شير دهي: ميش هاي آبستن براي اينكه بره به همراهشان بزرگ شـود احتيـاج بـه مقـداري غـذاي اضـافي دارند و از ماه سوم به بعد بايد روزانه 200 گرم يونجه خشك بـا 50گـرم كنجالـه و 100 گـرم جو و كمي پودر استخوان به غذاي روزانه اضافه گردد.  7 -آبستني و زايمان: به طور متوسط دوره آبستني ميش حدود 5 ماه اسـت و بهتـر اسـت هـر مـيش كـه مـي خواهـد زايمان كند، جدا كرده و در يك اتاقك بطول و عرض 1.5 و ارتفـاع يـك متـر قـرار دهـيم و كف آنرا كاه بريزيد و بعد از زايش كاه هاي زير پايش كه كثيف و خوني شده جمع كنيـد و بسوزانيد و ميش را وارده گله كنيد و كـف اتـاق مقـداري آهـك ريختـه و رويـش كـاه تـازه بريزيد. دماي زايشگاه بايد حدود 25 درجه باشد.  

با بهترين نكات براي مديريت بهتر در شغل دامپروري گوسفندي بيشتر آشنا شويد

8 -اهم اقدامات بعد از تولد بره: خشك و گرم كردن بره قطع بند ناف چهار انگشت بالاتر از محل اتصال آمدن خود به خود جفت 20 دقيقه بعد از زايمان  كمك به شير خوردن اوليه بره (آغوز يا ماك)  9 -از شير گرفتن بره ها: اصولاً بره و بزغاله از هفته دوم و سوم به بعد شروع به لب زدن به مواد علوفه اي قابـل دسـترس مي كند تاريخ از شير گيري بره ها 2 تا 3 ماه است. در زمـان شـير گيـري مـي بايـستي شـير مـيش بصورت دستي دوشيده شود در اين زمان چون شير ميش ها خود به خود كاهش مي يابد بـره و بزغاله ناچار است براي سير كردن شكم از علوفه و كنسانتره ها استفاده بيشتري نمايد.  10 – دسته بندي: جدا سازي دامهاي داشتي و حذفي گله  11 -پشم چيني: پشم را يك تخته برداريد . از دوبار قيچي كردن خـود داري كنيـد . تختـه پـشم را دور خـودش بسته بندي كرده، بپيچيد و در يك كيسه بگذاريد و از آلودگي پشم بـا مـواد خـارجي اجتنـاب كنيد و آن ها را در محل خشك نگهداري كنيد.  12 -حمام دادن دامها: گوسفندان را حداقل به مدت 2 دقيقه در حمام آماده شده فرو بريد.    13-واكسيناسيون: واكسيناسيون و خوراندن داروهاي ضد انگلي با هماهنگي اداره دامپزشكي منطقه

امتیاز:
 
بازدید:
[ ۱۹ دى ۱۳۹۸ ] [ ۰۲:۰۰:۱۶ ] [ كريمي ]
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :
[ ]
.: Weblog Themes By blograz :.

درباره وبلاگ

موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت   لغو عضویت
امکانات وب